فرم نظرسنجی

مشخصات مشتری
رضایت نامه از کیفیت محصولات:

1) نام برندی که خریداری کرده اید :

2) آیا از قیمت محصول رضایت دارید؟

3)آیا از کیفیت محصولات رضایت دارید؟

دیجی کالا

4) آیا از خدمات پس از فروش و مدت زمان پاسخگویی رضایت دارید؟

5) میزان تمایل به خرید مجدد از این محصولات:

6) میزان توصیه به مشتریان دیگر این محصولات:

7) به نظر شما چه ویژگی خاصی از تایر برای فروش بیشتر آن موثر می باشد؟

8) آیا از برخورد نمایندگان فروش و پرسنل رضایت دارید؟

9) انتقاد و پیشنهاد خود را جهت افزایش سطح کیفی خدمات در این قسمت بنویسید: